Unicon's SeniorKlub

REFERATER

 

Referat af seneste generalforsamling i Unicon's SeniorKlub.

 

 

Generalforsamling 2017

 

Generalforsamlingen blev holdt den 23. november 2017 i Kirke Såby Forsamlingshus.

 

I generalforsamlingen deltog 45 medlemmer af 101 mulige = 45% af samtlige medlemmer.

 

 Dagsorden for generalforsamlingen:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

 

VELKOMMEN

 

Formanden Henning Ahrens (HA) bød velkommen og indledte med at begrunde, hvorfor generalforsamlingerne fortsat holdes i Kirke Saaby Forsamlingshus, nemlig at 60% af SeniorKlubbens (SK) medlemmer har bopæl på Sjælland. Til gengæld er det besluttet at yde økonomisk tilskud til medlemmerne vest for Storebælt i forbindelse med samkørsel.

Et særligt velkommen til Mogens Bygballe.

 

Derefter kunne generalforsamlingen starte, og under

 

Pkt. 1:  Valg af dirigent

 

foreslog HA på bestyrelsens vegne Erik Hansen, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

 

Erik Hansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at tidspunktet var i overensstemmelse med lovene.

 

Ad pkt. 2:  Formandens beretning

 

Forkortet gengivelse af ”Formandens Beretning”:  

Formanden (HA)

 

-   indledte sin beretning med at henvise til referatet fra sidste generalforsamling, der kan læses på vores hjemmeside. Heraf fremgår, hvordan bestyrelsen efterfølgende konstituerede sig.

 

Bestyrelsens sammensætning blev dog ændret i august, da bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen af arbejdsmæssige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen. Som suppleant er Erik Dahl herefter indtrådt i bestyrelsen, og ny suppleant skal derfor vælges under pkt. 6 på dagsordenen for generalforsamlingen (Bestyrelsens sammensætning kan ses på side 6)

 

-   orienterede om, at bestyrelsen 2 gange årligt fortsætter indsatsen med at skaffe nye medlemmer til SK. Baseret på lister, vi modtager fra Aalborg Portland/Unicon udsender vi vores folder plus følgebreve til potentielle nye medlemmer

 

-  oplyste, at vi i dag har 101 medlemmer fordelt med 23 i Nord, 18 i Syd og 60 i Øst

 

-  orienterede om årets forskellige aktiviteter, herunder planlægning og gennemførelse af sommerudflugt, udlodning af feriebolig, møde med Unicon’s ledelse, diverse bestyrelsesmøder samt generalforsamling med efterfølgende julemiddag med bankospil

 

-  orienterede om sommerudflugten torsdag den 1. juni. I alt deltog 82 personer. 

Sidste års sommerudflugt var OK, men den blev som bekendt ret så presset. Det lærte vi af, og dette års udflugt foregik derfor i et noget andet og meget mere afslappet tempo men ikke af den grund mindre interessant og spændende.

 

Udflugten gik til Koldinghus. Et fyldigt referat + billeder kan ses på vores hjemmeside under punktet Sommerudflugt 2017.

 

I forbindelse med udflugten oplevede vi, at 7 personer, der havde tilmeldt sig udflugten, udeblev af forskellige årsager (en enkelt var blevet syg, hvilket selvfølgelig er en helt naturlig gyldig grund). Vi har i bestyrelsen drøftet, om tilmelding til sommerudflugten fremover skal være bindende, eventuelt forudbetales. I år fik vi et tab på ca. kr. 1.500,-, idet vi havde bestilt frokost og aftenmenu til de pågældende.

 

Sommerudflugten 2018 går til et sted øst for Storebælt og er fastsat til torsdag den 31. maj 2018

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen!

 

-  orienterede om, at det var meget positivt, da vi efter sidste års møde med Søren Holm (SHC) og Mogens Bygballe (MBY) kunne orientere vores medlemmer om, at SHC havde bevilget SK en 10 ugers sommerferiebolig.

 

Desværre blev udlejningen en lidt blandet succes pga. husets geografiske beliggenhed i Hundested.

Vi forsøgte at få det ændret til en bolig med en anden beliggenhed. Vi begrundede i brev til Unicon, at 60% af vores medlemmer bor under en times kørsel fra Hundested, og at vi derfor frygtede, at det ville blive vanskeligt at finde lejere til boligen.

 

Imidlertid var det ikke muligt at få en anden feriebolig og desværre fik vi ret i vores pessimisme, idet vi ved tilmeldingsfristens udløb kun havde fået boligen udlejet i 5 uger. Ved ”hjælp” af to bestyrelsesmedlemmer (JB og HA) + endnu et medlem lykkedes det os dog at få udlejet boligen i 8 ud af de 10 uger.

 

Vi håber og tror, at vi også til næste år vil få bevilget en feriebolig i 10 uger, og vi har et begrundet håb om en feriebolig i Gudhjem Søpark på Bornholm.

 

Det tager vi op på vores næste årlige gode og altid konstruktive møde med SHC og MBY.

Næste møde er aftalt til førstkommende mandag den 27. november i Aalborg. Her vil vi foruden den generelle orientering gennemgå vores årsregnskab og budgettet for det kommende år tillige med vores årlige økonomiske tilskud fra Unicon samt forskellige tiltag, som bestyrelsen arbejder med. 

 

Vi får fuld støtte og opbakning til de initiativer og tiltag, vi har taget og vil tage fremover, ligesom vi fik bekræftet, at SK skal fortsætte i sin nuværende form og drives af den valgte bestyrelse med eget budget og regnskabsaflæggelse.

 

SK’s årlige økonomiske tilskud fra Unicon beregnes efter antal medlemmer pr. 1. januar. Beløbet udbetales i månedlige rater. Dette tilskud samt kontingentindbetalinger og egenbetalinger (sommerudflugter og bankospil) skal dække samtlige SK’s årlige udgifter. 

 

-  afsluttede beretningen med endnu engang at opfordre til fortsat hyppige besøg på vores hjemmeside samt ikke mindst ofte at checke den hjemlige mailboks. Denne opfordring uddybes nærmere under pkt. 4: Indkomne forslag.

 

Efter nogle få kommentarer/spørgsmål blev ”Formandens Beretning” sat til afstemning.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad pkt. 3:  Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

 

SeniorKlubbens kasserer Jens Bracher fremlagde og gennemgik de enkelte poster i regnskabet for perioden 1. november 2016 – 31. oktober 2017.

 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

 

Ad pkt. 4:  Indkomne forslag

 

Udover bestyrelsens ændringsforslag til §6 og §7 i SeniorKlubbens love, var der ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens ændringsforslag er fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og vil derfor ikke blive gengivet her. I øvrigt kan opdateret udgave af ”Love for Unicon’s SeniorKlub” læses på vores hjemmeside.

 

HA begrundede årsagen til ændringerne med, at vi fremover udelukkende vil fremsende ALLE INDBYDELSER til generalforsamling og juleafslutning, sommerudflugter og leje af sommerferieboliger pr. e-mail – OG KUN PR. E-MAIL!

 

Medlemmer, der ikke har en e-mailadresse, vil dog fortsat modtage indbydelserne pr. brev.

 

Fremtidige indbetalinger af kontingent skal ske via netbank, eller anden betalingsmåde, som vil blive nærmere beskrevet, når tiden for indbetalingerne nærmer sig (april 2018).

 

Ændringerne i §6 og §7 vil blive nærmere begrundet i en separat udsendelse pr. mail/brev til alle medlemmer.

 

Ad pkt. 5:  Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent

 

Jens Bracher gennemgik budgettet for 2017/2018.

Næste års kontingent vil uændret være kr. 150,00 pr. medlem.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet.

 

Ad pkt. 6:  Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant

 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

 

På valg var: Johnny Houtved og Jens Bracher

Begge blev genvalgt

 

Valg af suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant:

 

På valg var: Suppleant til bestyrelsen

                  Revisor

                  Revisorsuppleant

 

Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt Conny Rasmussen.

 

Da vores kasserer Jens Bracher er flyttet til Mariager, vil det kunne give problemer, når årsregnskabet skal revideres, at vores nuværende revisor Edel Schönemann bor i Roskilde. I fuld forståelse med Edel, stopper hun derfor som revisor. 

 

HA takkede Edel for mange års arbejde for SeniorKlubben.

 

Som ny revisor blev Lars Grøn valgt.

(Lars bor i Hammel). Nuværende revisorsuppleant Niels Andersen fratræder med samme begrundelse som nævnt ovenfor.

 

Som ny revisorsuppleant blev valgt Jens-Erik Jørgensen. (Jens-Erik bor i Holstebro).  

 

Ad pkt. 7  Eventuelt

 

Under dette punkt præsenterede Johnny Houtved et spændende udkast til et nyt tiltag, en  medlemsorientering, der har fået arbejdstitlen ”Nyhedsbrev fra SeniorKlubben”.

 

Efter at det er blevet besluttet at udsende al korrespondance pr. e-mail, har bestyrelsen ønsket at kunne give vores medlemmer en bredere orientering 3-4 gange årligt om aktuelle og kommende nyheder og aktiviteter.

Nyhedsbrevet er tænkt som en tovejs kommunikation, idet det er en klar betingelse, at der også kommer input fra medlemmerne og Unicon.

 

Bestyrelsen fremsender en dummy – en prøve på nyhedsbrevet – engang først i det nye år, og tanken er, at 2018 bliver et forsøgsår, hvor vi afprøver, om det har sin gang på jorden.

 

Under ”Eventuelt”, hvor der som bekendt ikke kan vedtages noget, opfordrede Lars Grøn bestyrelsen til at gennemføre, at tilmelding til sommerudflugter fremover skal være bindende og forudbetales. Dette forslag fik bred tilslutning fra salen.

 

Bestyrelsen arbejder nu med forslaget og undersøger, om det er en handling, vi umiddelbart selv kan afgøre, eller om det skal fremsættes som et forslag på næste generalforsamling for at være gyldig. HVIS det er en generalforsamlings beslutning, vil bestyrelsen fremsætte opfordringen som et forslag på en kommende generalforsamling.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere, der ønskede ordet. Han takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, som han hermed erklærede for afsluttet.

 

HA takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen orienterede Mogens Bygballe om Unicon’s aktiviteter i det forløbne år, herunder blandt andet en meget interessant gennemgang af betonleverancerne til de igangværende store bygge- og anlægsopgaver.

 

Det var selvfølgelig også glædeligt at høre, at Unicon har haft et år med stor afsætning og et tilfredsstillende økonomisk resultat.

 

HA takkede Mogens for det interessante indlæg.

 

Herefter blev den traditionelle julemiddag indtaget, og dagen sluttede med det ligeså traditionelle bankospil!

 

Den 23. november 2017

 

Signeret af Erik Hansen                                      Signeret af Henning Ahrens

 

______________________                                ________________________

        Erik Hansen                                                     Unicon’s SeniorKlub

           Dirigent                                                           Henning Ahrens

                                                                                        Formand

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

 

Formand:                     Henning Ahrens                 Tlf.: 20 46 96 93

 

Næstformand:              Johnny Houtved                Tlf.: 40 31 03 66

 

Kasserer:                     Jens Bracher                     Tlf.: 21 30 30 07

 

Sekretær:                    Arne Jacobsen                   Tlf.: 46 19 00 71

 

Bestyrelsesmedlem:      Erik Dahl                           Tlf.: 29 47 81 69

 

Suppleant:                    Conny Rasmussen            Tlf.: 42 77 12 00