Unicon's SeniorKlub

Referat af generalforsamling i Unicon’s SeniorKlub

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev holdt den 28. november 2019 i Kirke Såby Forsamlingshus.

I generalforsamlingen deltog 43 medlemmer af 106 mulige = 41% af samtlige medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

VELKOMMEN

Formanden Henning Ahrens (HA) bød velkommen til de fremmødte medlemmer og til Mogens Bygballe, der efter generalforsamlingen ville give en orientering om årets forløb i Unicon.

HA orienterede om, at SeniorKlubben fortsat yder økonomisk tilskud til dækning af færge- eller broafgifter til medlemmer vest for Storebælt i forbindelse med samkørsel til generalforsamlingen.

Igen i år havde vi fra Unicon modtaget strøgaver i form af kalenderbøger og i tillæg en halsedisse, alt pakket pænt ind i julepapir af Johnny og placeret på bordene ud for hver kuvert.

Derefter kunne generalforsamlingen starte, og under

Pkt. 1: Valg af dirigent

foreslog HA på bestyrelsens vegne Erik Hansen, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

Erik Hansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at tidspunktet var i overensstemmelse med lovene.

Ad pkt. 2: Formandens beretning

HA - indledte sin beretning med at henvise til referatet fra sidste generalforsamling, der som vanligt kan læses på vores hjemmeside. Der var ingen bemærkninger til referatet.

- orienterede om at bestyrelsen efter generalforsamlingen 2018 havde konstitueret sig som følger:

   • Formand Henning Ahrens
   • Næstformand Johnny Houtved
   • Kasserer Jens Bracher
   • Bestyrelsesmedlem Erik Dahl
   • Bestyrelsesmedlem Jens-Erik Tang Jørgensen
   • Suppleant Arne Jacobsen

- oplyste, at vi i dag har 106 medlemmer fordelt med 24 i Nord, 19 i Syd og 63 i Øst

- orienterede om, at bestyrelsen 2 gange årligt fortsætter indsatsen med at skaffe nye medlemmer til SeniorKlubben. Baseret på lister, vi modtager fra Aalborg Portland/Unicon, udsender vi vores folder plus følgebreve til potentielle nye medlemmer

- orienterede om årets forskellige aktiviteter, herunder planlægning og gennemførelse af sommerudflugt, udlodning af feriebolig, møde med Unicon’s ledelse, diverse bestyrelsesmøder samt generalforsamling med efterfølgende julemiddag med bankospil

- orienterede om sommerudflugten torsdag den 6. juni, der gik til Statsfængslet i Horsens og efterfølgende tur til Jelling (Jellingestenene) med besøg på opdagelsescentret og afsluttende middag på Jelling Kro. Læs referat og se billeder fra sommerudflugten på hjemmesiden.

- fortalte, at tilmelding til sommerudflugten også i år var bindende, ligesom deltagerbeløbet skulle forudbetales. Denne ordning indføres nu permanent. - orienterede om, at vi er gået i gang med at planlægge sommerudflugten 2020, der går til et sted øst for Storebælt. Datoen er fastsat til

torsdag den 28. maj 2020

Sæt allerede nu X i kalenderen!

(udenfor referat: I Nyhedsbrev nr. 2/2019 skrev Palle Frederiksen et spændende indlæg om besøget i Horsens og Jelling. Læs eller genlæs skildringen af turen på hjemmesiden under menuen: Nyhedsbrev).

- gjorde opmærksom på, at SeniorKlubben den 14. juni 2020 kan fejre 25-års jubilæum og gerne vil markere dagen over for alle vores medlemmer. Vores økonomi strækker dog ikke til, at vi kan afholde de dermed forbundne udgifter. På det kommende årsmøde med Unicon’s ledelse vil vi derfor drøfte emnet og håbe på, at Unicon vil være med til at festligholde dagen.

- orienterede om, at vi for tredje år i træk af Unicon fik tildelt en feriebolig i 8 uger, og som ønsket af os endnu engang ferieboligen i Bogense Strand Feriecenter, en meget attraktiv feriebolig. Desværre fik vi forholdsvis få ansøgninger om ferieophold. I år ”kun” 20, hvoraf 6 var gengangere fra sidste år og derfor ikke kunne komme i betragtning igen i år. Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi eventuelt skal forsøge at ændre et ugeophold til weekend-ophold i Berlin og/eller andre byer.

Som udgangspunkt håber vi først og fremmest, at vi også fremover får tildelt en feriebolig og meget gerne boligen i Bogense, som er rigtig god, og som alle har været meget tilfredse med.

Det tager vi op på vores årlige møde med Jan Søndergaard Hansen og Mogens Bygballe på årsmøde den 3. december på fabrikken i Vejle.

- orienterede om, at vi på årsmøderne gennemgår de aktiviteter, vi har haft i årets løb. Vi gi’r et referat af generalforsamlingen, årets sommerudflugt, tiltag vi har gjort for at skaffe nye medlemmer, udlejning af feriebolig, ligesom vi fremlægger årsregnskab samt budget for det kommende år.

Vi drøfter også det kommende års økonomiske tilskud fra Unicon, og naturligvis argumenterer vi for, at vi som minimum fastholder vores nuværende økonomiske tilskud, og hvis det er realistisk, prøver vi selvfølgelig også, om vi kan få beløbet hævet.

Vi får fuld støtte og opbakning til de initiativer og tiltag, vi har taget og vil tage fremover.

Det årlige økonomiske tilskud fra Unicon beregnes efter antal medlemmer pr. 1. januar. Beløbet udbetales i månedlige rater.

- opfordrede til, at medlemmerne så ofte som muligt besøger vores hjemmeside

www.unicon-seniorklub.dk

som nu efter en del redaktionelle problemer med vores internet-udbyder er ført helt á jour.

- orienterede om, at SeniorKlubben fortsat er at finde på Unicon’s Internet med en kort omtale. Desuden er vi nu kommet på Unicon’s Intranet med en længere omtale og betingelserne for at blive medlem. Desuden kan man udfylde og sende et ansøgningsskema om medlemskab af SeniorKlubben. Herudover ligger vores 12-siders folder på intranettet.

- opfordrede alle medlemmer til at checke deres mail-box lidt oftere, end de måske gør i dag, da al post fra SeniorKlubben til medlemmerne fortsat foregår pr. mail.

Vi har fortsat 11 medlemmer, der ikke har en mail-adresse. Vi har besluttet, at al vigtig post, og det vil sige

   indkaldelse til generalforsamling
   indbydelse til leje af feriebolig
   indbydelse til sommerudflugt

fortsat sendes til disse 11 medlemmer som QuickBreve.

- begrundede, hvorfor vi sidst i oktober udsendte en nekrolog over ”Nyhedsbrev fra Unicon’s SeniorKlub”. Vi nåede på 2 år at udgive 8 nyhedsbreve. Beslutningen om at stoppe med udgivelse af ”nyhedsbrevet” var ganske udramatisk. Vi måtte blot konstatere, at det vi troede og forventede ville ha’ medlemmernes interesse ikke helt holdt stik. Medvirkende har også været, at Unicon i juni måned i år introducerede det første nummer af UNICON NYT, der vil formidle nyheder til alle medarbejdere i organisationen.

Vi vil maile en PDF-fil af UNICON NYT til vores medlemmer med mail-adr. og en papirudgave til medlemmerne uden mailadresse.

Werner Westermann udtrykte ærgrelse over, at ”Nyhedsbrev” er stoppet.

HA gjorde imidlertid opmærksom på, at SeniorKlubben til enhver tid kan skrive indlæg til UNICON NYT, hvilket WW var tilfreds med. HA afsluttede herefter beretningen, og efter nogle få kommentarer/spørgsmål blev ”Formandens Beretning” sat til afstemning.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

 

SeniorKlubbens kasserer Jens Bracher fremlagde og gennemgik de enkelte poster i regnskabet for perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

 

Ad pkt. 4: Indkomne forslag

Bestyrelsen for SeniorKlubben havde fremsendt følgende ændringsforslag til behandling på generalforsamlingen:

Med henvisning til § 6 i ”Love for Unicon’s SeniorKlub” fremsætter bestyrelsen for Unicon’s SeniorKlub hermed forslag om forhøjelse af medlemskontingentet med kr. 50,00, således at det årlige medlemskontingent pr. 1. januar 2020 fastsættes til kr. 200,00. Øvrige tekst i § 6 uændret.

HA begrundede ændringsforslaget med bl.a.:

   - Vi har i mere end 15 år fastholdt et årligt medlemskontingent på kr. 150,00.

   - Seneste stigning fandt sted den 4. maj 2004, hvor det årlige kontingent blev sat op fra kr.100,- til kr. 150,-.

   - Vi har hidtil formået at klare de løbende udgifter uden at forhøje medlemskontingentet. Såfremt vi skal fastholde vores hidtidige aktivitetsniveau, ser vi os imidlertid nødsaget til at finde besparelser og/eller øgede indtægter.

   - Med en øget selvbetaling sender vi et signal til Unicon’s ledelse om, at vi selv gør en indsats for at øge vores indtægter. Ikke fordi vi ønsker at generere et overskud men for at kunne imødegå de løbende forhøjede udgifter.

Kurt Petersen argumenterede for, at vi godt kunne sætte kontingentet yderligere op. Freddie Larsen gjorde opmærksom på, at det ikke kunne ske på denne generalforsamling, da kun bestyrelsens forslag var til afstemning.

HA fortalte, at bestyrelsen nøje havde drøftet, hvor meget kontingentet kunne forhøjes, og at man var kommet frem til, at en forhøjelse på kr. 50,- var det rigtige beløb, da vi også skal vurdere, om en yderligere forhøjelse vil få medlemmer til at melde sig ud, hvorved vi ikke alene mister kontingentindtægten men også tilskuddet på kr. 825,00 pr. medlem pr. år fra Unicon.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Udover bestyrelsens ændringsforslag var der ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad pkt. 5: Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent

Jens Bracher gennemgik budgettet for 2019/2020.

Kontingentet vil fremover være kr. 200,00 pr. medlem.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet.

 

Ad pkt. 6: Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant

Sidste år blev det vedtaget, at

   Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

   To medlemmer vælges i lige år, og tre medlemmer vælges i ulige år.

 

Valg til Bestyrelsen:

På valg var:

     Bestyrelsesmedlem Erik Dahl             )
                                                               )
     Kasserer Jens Bracher                       ) Alle blev genvalgt
                                                               )  
     Næstformand Johnny Houtved           )

 

Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg var:

Arne Jacobsen                                     Arne blev genvalgt

 

Valg af Revisor

På valg var:

Lars Grøn                                            Lars blev genvalgt

 

Valg af revisor suppleant

På valg var:

Kurt Petersen                                      Kurt blev genvalgt

 

Ad pkt. 7: Eventuelt

Ingen ønskede ordet under dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, som han hermed erklærede for afsluttet.

HA takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

------------------------------------

Efter generalforsamlingen gav Mogens Bygballe en interessant orientering om Unicon’s aktiviteter i det forløbne år, herunder en gennemgang af de mange og spændende betonleverancer til store bygge- og anlægsopgaver i hele landet, blandt andet en pumpeopgave på Århus havn, hvor der skal udføres en 140 m lodret pumpning i forbindelse med et nyt boligbyggeri.

Den store aktivitet i bygge- og anlægssektoren medfører, at Unicon nødvendigvis må foretage en løbende udskiftning af roterbiler og pumper.

HA takkede Mogens for det interessante indlæg.

Herefter blev den traditionelle julemiddag indtaget, og dagen sluttede med det ligeså traditionelle bankospil!

 

 

Sign. Erik Hansen                           Sign. Henning Ahrens             

Erik Hansen                                      Unicon’s SeniorKlub
    
Dirigent                                      Henning Ahrens Formand

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Henning Ahrens Tlf.: 20 46 96 93
Næstformand: Johnny Houtved Tlf.: 40 31 03 66
Kasserer: Jens Bracher Tlf.: 21 30 30 07
Bestyrelsesmedlem: Erik Dahl Tlf.: 29 47 81 69
Bestyrelsesmedlem: Jens-Erik Jørgensen Tlf.: 26 88 49 54

Suppleant: Arne Jacobsen Tlf.: 46 19 00 71