Unicon's SeniorKlub

Referat af generalforsamling i Unicon’s SeniorKlub

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev holdt den 29. november 2018 i Kirke Såby Forsamlingshus.

 

I generalforsamlingen deltog 46 medlemmer af 104 mulige = 44% af samtlige medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

VELKOMMEN

Formanden Henning Ahrens (HA) bød velkommen og indledte med at orientere om, at bestyrelsen havde haft et ønske om at flytte generalforsamlingen til et sted i Roskilde, for at medlemmer, der ikke er selvtransporterende, kunne tage offentlige transportmuligheder, således at de kunne deltage i generalforsamlingen. Desværre var de mulige steder for dyre til vores økonomi, herunder Café Ragnarock på den gamle Unicon-grund, hvorfor vi også i år fastholder Kirke Saaby Forsamlingshus som stedet for vores generalforsamling 2018.

SeniorKlubben yder fortsat økonomisk tilskud til medlemmerne vest for Storebælt i forbindelse med samkørsel til generalforsamlingen.

 

Mogens Bygballe havde desværre måttet sende afbud til dagens møde pga. presserende arbejdsopgaver. MBY lovede, at han til gengæld vil skrive et indlæg til det første Nyhedsbrev i 2019.

Derefter kunne generalforsamlingen starte, og under

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

 

foreslog HA på bestyrelsens vegne Erik Hansen, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

 

Erik Hansen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at tidspunktet var i overensstemmelse med lovene.

Ad pkt. 2: Formandens beretning

 

Formanden (HA) - indledte sin beretning med at henvise til referatet fra sidste generalforsamling, der kan læses på vores hjemmeside. Der var ingen bemærkninger til referatet.

 

I midten af august fik vi en meddelelse fra Conny Rasmussen, at han af private årsager ønskede at fratræde som suppleant til bestyrelsen, hvilket selvfølgelig blev accepteret. Siden august har vi således været uden suppleant til bestyrelsen.

 

- oplyste, at vi i dag har 104 medlemmer fordelt med 24 i Nord, 17 i Syd og 63 i Øst

 

- orienterede om, at bestyrelsen 2 gange årligt fortsætter indsatsen med at skaffe nye medlemmer til SeniorKlubben. Baseret på lister, vi modtager fra Aalborg Portland/Unicon udsender vi vores folder plus følgebreve til potentielle nye medlemmer

 

- orienterede om årets forskellige aktiviteter, herunder planlægning og gennemførelse af sommerudflugt, udlodning af feriebolig, møde med Unicon’s ledelse, diverse bestyrelsesmøder samt generalforsamling med efterfølgende julemiddag med bankospil

 

- orienterede om sommerudflugten torsdag den 31. maj, hvor dobbeltdækkerbussen kl. 06:00 startede fra Aalborg på den lange vej mod Dyrehaven i Klampenborg. Efter opsamling af medlemmer på vejen, sidste gang i Roskilde, var vi 78 forventningsfulde deltagere i årets sommerudflugt til BAKKEN.

 

Valget af Bakken – eller måske rettere – valget af et besøg i Korsbæk samt sejlturen på Lyngby Sø med afsluttende middag på Nybro Kro blev en stor succes, og udflugten blev udsolgt på rekordtid: 6 dage!

 

For første gang havde vi besluttet at gøre tilmelding til sommerudflugten bindende, og at deltagerbeløbet skulle forudbetales.

 

Det var der fuld opbakning til, og det fungerede perfekt!

 

Dagen blev rigtig god. Vi er så beskedne, at vi vil kalde udflugten for en succes.

 

Der ligger som sædvanligt et fyldigt referat + mange billeder på vores hjemmeside.

 

De seneste to år er det lykkedes os at arrangere sommerudflugten uden stress og jag. Det vil vi også bestræbe os på fremover, så der bliver god tid til at nyde turen og samværet med ”gamle” kolleger.

Vi er gået i gang med at planlægge sommerudflugten 2019, der går til et sted vest for Storebælt. Datoen er fastsat

 

                                               til torsdag den 6. juni 2019

 

Sæt allerede nu X i kalenderen!

 

- orienterede om, at Unicon i år havde tildelt os en feriebolig i 8 uger i Bogense Strand Feriecenter. En helt anden og langt mere attraktiv feriebolig end den bolig, vi havde det første år i Hundested.

 

I Nyhedsbrev nr. 3 har Jens Rask skrevet et interessant indlæg om familiens ophold i boligen i uge 27. ALLE, der fik tildelt ferieboligen, har i år haft en uge med flot sommervejr.

 

Vi håber selvfølgelig på, at vi også fremover kan få tildelt Bogense Strand Feriecenter i 8 eller måske 10 uger. Det tager vi op på vores årlige møde med Jan Søndergaard Hansen og Mogens Bygballe på det aftalte årsmøde den 4. december på fabrikken i Vejle.

Jan blev den 30 maj i år udnævnt til ny direktør for Unicon Danmark. Han afløste Søren Holm, der er blevet udnævnt til adm. direktør for den nordiske og baltiske region i Aalborg Portland Holding.

Fra SeniorKlubben deltager kassereren, næstformanden og formanden.

 

På disse møder orienterer vi om de aktiviteter, vi har haft i årets løb. Vi gi’r et referat af generalforsamlingen, årets sommerudflugt, tiltag vi har gjort for at skaffe nye medlemmer, udlejning af feriebolig, ligesom vi fremlægger årsregnskab samt budget for det kommende år.


Vi drøfter også det kommende års økonomiske tilskud fra Unicon, og naturligvis argumenterer vi for, at vi som minimum fastholder vores nuværende økonomiske tilskud, og hvis det er realistisk, prøver vi selvfølgelig også, om vi kan få beløbet hævet.

 

Vi får fuld støtte og opbakning til de initiativer og tiltag, vi har taget og vil tage fremover.

 

Det årlige økonomiske tilskud fra Unicon beregnes efter antal medlemmer pr. 1. januar. Beløbet udbetales i månedlige rater.

 

(På mødet fik vi tilsagn om en feriebolig i 2019. Boligens beliggenhed er endnu ikke afgjort, men det bliver eventuelt Bogense igen. Vi er ligeledes blevet lovet de samme økonomiske rammer som i 2018).

 

- orienterede om at der de seneste 4-5 år er sat mange forskellige aktiviteter i søen, hvilket har bevirket, at der bliver flere og flere arbejdsopgaver, der skal løses i årets løb, herunder

 

               • finde emner, planlægge og gennemføre sommerudflugt

               • udarbejde feriebrochure og fortage udlodning af feriebolig

               • afholde ordinær generalforsamling med julemiddag og banko

               • holde 3-4 årlige bestyrelsesmøder

               • holde et årligt møde med Unicon’s ledelse

               • skrive referater

               • skrive og udsende 4 årlige Nyhedsbreve

               • ajourføre hjemmeside

               • hverve nye medlemmer

               • kassererarbejde: regnskabsførelse, kontingentopkr., udarbejde årsregnskab og budget

 

Konsekvensen har været, at hvor det for få år tilbage mest var formanden og kassereren, der var aktive, er det nu helt nødvendigt at uddelegere og fordele arbejdsopgaverne til ALLE i bestyrelsen, således at der for hver aktivitet er en tovholder. På den måde kommer alle i bestyrelsen også til at føle sig mere engageret og ha’ ansvar for, at opgaverne bliver løst.

 

Vi vil evaluere ordningen ved udgangen af 2019 og foretage eventuelle tilpasninger.

 

- orienterede om, at det nu er over 5 år siden, vi oprettede vores hjemmeside. Efterhånden lå der mange referater og billeder fra tidligere generalforsamlinger og sommerudflugter på hjemmesiden. Vi har nu fået ryddet godt og grundigt op og ændret til et nyt design. Johnny har overtaget hvervet som webmaster.

 

 

Jeg vil gerne opfordre til, at I så ofte som muligt besøger vores hjemmeside

 

                                          www.unicon-seniorklub.dk

 

hvor I finder referater, billeder, nyhedsbreve og mange andre informationer om SeniorKlubben.

 

- opfordrede alle medlemmer til at checke mail-boxen lidt oftere, end de måske gør i dag, da al post fra SeniorKlubben til medlemmerne nu foregår nu pr. mail.

 

Vi har 12 medlemmer, der ikke har en mail-adresse. Vi har besluttet, at al vigtig post, og det vil sige

 

     indkaldelse til generalforsamling

     indbydelse til leje af feriebolig

     indbydelse til sommerudflugt

 

sendes til disse 12 medlemmer som QuickBreve, en årlig omkostning på ca. kr. 1.000,00.

 

- som lovet på sidste generalforsamling, vil vi 4 x årligt udsende et Nyhedsbrev til vores medlemmer. Det første kom i marts i år, nr. 2 kom i juni, nr. 3 i september, og nr. 4 sendes ud her i løbet af december måned.

 

Vi vil gerne ha’ vores medlemmer som aktive samarbejdspartnere, der kan være med til at præge nyhedsbrevet med

 

• en sjov historie

• en spændende oplevelse

• en speciel hobby

• eller noget helt andet

 

der gør hverdagen lidt sjovere, og som I vil dele med os andre. Tøv derfor ikke med at sende os et par linjer eller gi’ os en opringning.

 

- afsluttede herefter beretningen, og efter nogle få kommentarer/spørgsmål blev ”Formandens Beretning” sat til afstemning.

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

 

SeniorKlubbens kasserer Jens Bracher fremlagde og gennemgik de enkelte poster i regnskabet for perioden 1. november 2017 – 31. oktober 2018.

 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

 

Ad pkt. 4: Indkomne forslag

 

Udover bestyrelsens ændringsforslag til §4 i SeniorKlubbens love, var der ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsens ændringsforslag til § 4 lød:

 

Den nuværende tekst: Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. To medlemmer afgår efter tur hvert år.

 

Ændres til:

 

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. To medlemmer vælges i lige år, og tre medlemmer vælges i ulige år.

 

Øvrige tekst er uændret.

 

HA begrundede ændringsforslaget, der blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad pkt. 5: Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent

 

Jens Bracher gennemgik budgettet for 2018/2019.

 

Næste års kontingent vil uændret være kr. 150,00 pr. medlem.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet.

 

Ad pkt. 6: Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant

 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

 

På valg var: Arne Jacobsen og Henning Ahrens

 

Arne Jacobsen ønskede ikke at modtage genvalg. Han begrundede sin beslutning over for de fremmødte medlemmer og oplyste samtidig, at han gerne ville fortsætte samarbejdet med bestyrelsen som ny suppleant.

 

HA blev genvalgt

 

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen valg af Jens-Erik Jørgensen, som herefter blev enstemmigt valgt.

 

Valg af suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant:

 

På valg var: Suppleant til bestyrelsen: Arne Jørgensen blev enstemmigt valgt

                    Revisor: Lars Grøn blev enstemmigt genvalgt

                    Revisorsuppleant: Kurt Petersen blev enstemmigt valgt

 

Ad pkt. 7 Eventuelt

 

Under dette punkt præsenterede Johnny Houtved og Jens Bracher en opdatering af deres foreløbige arbejde med ”Unicon Bogen”. Et særdeles spændende projekt, der tager mere og mere form.

 

Endnu mangler der en del, og Johnny og Jens efterlyser fortsat input fra tidligere medarbejdere – altså også SeniorKlubbens medlemmer – til at komme med input og materiale, der eventuelt kan anvendes til belysning af historien om KH Beton/Unicon med start i 1926.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere, der ønskede ordet. Han takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, som han hermed erklærede for afsluttet.

 

HA takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen. Herefter blev den traditionelle julemiddag indtaget, og dagen sluttede med det ligeså traditionelle bankospil!

 

 

 

 

Den 29. november 2018

                Underskrevet af Erik Hansen       Underskrevet af Henning Ahrens

 

                                                                                                                           

                                                                                    Unicn's SeniorKlub

                               Erik Hansen                                   Henning Ahrens 

                              Dirigent                                              Formand        

 

                                             -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

Formand:                       Henning Ahrens          Tlf: 20 46 96 93

Næstformand:               Johnny Houtved          Tlf: 40 31 03 66

Kasserer:                       Jens Bracher              Tlf: 21 30 30 07

Bestyrelsesmedlem:      Erik Dahl                     Tlf: 29 47 81 69

Bestyrelsesmedlem:     Jens-Erik Jørgensen    Tlf: 26 88 49 54

Suppleant:                     Arne Jacobsen            Tlf: 46 19 00 71