Unicon's SeniorKlub

Referat af Skriftlig Generalforsamling 2020

i Unicon SeniorKlub  

Generalforsamlingen blev holdt den 26. november 2020 på Hotel Strandparken, Holbæk.

På grund af Covid-19 blev årets generalforsamling holdt som en skriftlig generalforsamling.

I generalforsamlingen deltog 6 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterede samtlige medlemmer af Unicon’s SeniorKlub.

Herudover deltog Bruno Hansen i mødet som kommende medlem af bestyrelsen. 

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

Formand Henning Ahrens bød velkommen til denne første skriftlige generalforsamling i Unicon Seniorklubs historie. 

Dagsorden ifølge § 7 i ”Love for Unicon’s SeniorKlub” 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Erik Dahl som dirigent. Erik Dahl blev enstemmigt valgt.   ED takkede for valget. Herefter konstaterede ED, at bestyrelsen har modtaget indkaldelse til generalforsamling den 3. november pr. mail, så iht. vedtægterne er fristen på mindst 3 ugers varsel overholdt. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.  

2. Formandens beretning 

Vi har i år fået formandens beretning tilsendt. Dette er ikke normalt. HA gennemgik herefter formandens beretning for mødedeltagerne.     Formandens beretning blev godkendt med akklamation.  

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

  Årsregnskabet med revisionspåtegning blev gennemgået og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.  

4. Indkomne forslag          

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent

Budget for året 2021 med kommentarer blev gennemgået af kassereren. Af væsentlige bemærkninger kan nævnes: 

I henhold til bestyrelsesbeslutning den 19. oktober 2020 skal medlemmerne ikke betale kontingent for året 2021. Det forventes at Unicon genoptager de økonomiske tilskud fra februar 2021. 

Det fremlagte budget blev godkendt af generalforsamlingen.  

6. Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant  

På valg var Henning Ahrens (HA) og Jens-Erik Jørgensen (JEJ).

HA ønskede ikke genvalg.

JEJ modtog genvalg.   Jens-Erik Jørgensen blev valgt til bestyrelsen.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Bruno Holm Hansen (BHH), tidligere fabrikschef i Holbæk.

Der var ikke andre forslag.

BHH blev valgt af generalforsamlingen.  

Valg af suppleant:

På valg var Arne Jacobsen. Modtog genvalg.

Der var ikke andre forslag, så AJ blev valgt af generalforsamlingen.  

Valg af revisor: På valg var Lars Grøn. Modtog genvalg.

Der var ikke andre forslag, så Lars Grøn blev valgt af generalforsamlingen.  

Valg af revisorsuppleant:

På valg var Kurt Petersen. Modtog genvalg.

Der var ikke andre forslag, så Kurt Pedersen blev valgt af generalforsamlingen.  

7.Eventuelt

HA nævnte at det var en svær dag for ham. HA indkaldte og gennemførte den stiftende generalforsamling den 14. juni 1995.

Fra 1995 – 2006 var HA Unicon’s forbindelsesled/ kontaktperson til medlemmerne. I 2006 blev HA indmeldt i klubben.

De sidste 10 år har HA været medlem af bestyrelsen, de sidste 6 år som formand.   

HA takkede bestyrelsen for mange gode og spændende år, både som medlem af bestyrelsen men ikke mindst som gode kolleger samt for et altid godt og inspirerende samarbejde.  

HA gav udtryk for, at han næppe kommer til at savne arbejdet som formand. Til gengæld var han 100% sikker på, at han ville komme til at savne hvert enkelt bestyrelsesmedlem og det gode sammenhold i bestyrelsen.  

Sluttelig ønskede Henning Ahrens bestyrelsen held og lykke med det fremtidige arbejde.  

Johnny takkede HA for hans store indsats og overrakte HA et diplom som æresmedlemsbevis.

Jens overrakte herefter en gave til HA som tak for indsatsen for SeniorKlubben.  

Dirigenten takkede for at generalforsamlingen forløb i god ro og orden.  Herefter erklærede dirigenten Erik Dahl generalforsamlingen for afsluttet.    

Referat godkendt af      

Erik Dahl                          Johnny Houtved 

Dirigent                            Formand