Unicon's SeniorKlub

Referat af Generalforsamling 2021

i Unicon SeniorKlub  

  Referat fra ordinær generalforsamling 2021,

Generalforsamlingen blev holdt torsdag den 25. november 2021 kl. 11:00 på Restaurant Håndværkeren Hersegade 9, 4000 Roskilde.

I generalforsamlingen deltog 40 medlemmer, lidt mindre end i 2019.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent

6. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter

7. Eventuelt

Generalforsamling startede med at formand Johnny Houtved (JH) bød velkommen til de fremmødte medlemmer og til Mogens Bygballe, der efter generalforsamling ville give en orientering om årets forløb i Unicon.

Igen i år havde vi fra Unicon modtaget gaver i form af kalenderbøger, halsedisse og lakrids pasteller, det hele pænt pakket ind af JH og placeret på bordene ved hver kuvert.

Derefter kunne generalforsamling starte,

1. Valg af dirigent

Her foreslog JH på bestyrelsens vegne Erik Hansen til dirigent, som blev valgt med applaus. Erik Hansen takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamling var lovlig indkaldt iht. vedtægter og generalforsamlingen blev derfor blev erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formand Johnny Houtved fremlagde formandens beretningen som ”begyndte” lidt før sidste generalforsamling.

Generalforsamling 2020 – Hvorfor gjorde vi det, som vi gjorde?

På grund af Covid19 var der forsamlingsforbud, og der var ikke udsigt til at der blev åbnet indenfor overskuelig fremtid

Daværende formand Henning Ahrens, undersøgte alle forskellige muligheder for hvordan man kunne holde en ”alternativ” GF

Alle muligheder blev derefter drøftet på et bestyrelsesmøde. Bl.a. telefonisk GF, Videomøde, fysiske møder af flere omgange etc.

Løsningen blev at vi valgte at afholde en ”skriftlig Generalforsamling”, da der ikke var nogle juridiske forbehold for dette

Alle Unicon´s fabrikker var lukket ned for besøg, så Generalforsamlingen blev holdt ”ude i byen” i et lukket lokale

Det fungerede – men – vi håber aldrig at vi skal gøre det igen

Efter generalforsamlingen den 26. nov. 2020 havde bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:         Johnny Houtved

Næstformand:  Erik Dahl

Kasserer:         Jens Bracher

Medlem:           Jens-Erik Tang Jørgensen

Medlem:           Bruno Holm Hansen

Suppleant:        Arne Jacobsen

Medlemstilgang

I den forgangne periode har SeniorKlubben fået tilgang af 12 nye medlemmer

Desværre har der også være et frafald på 2 medlemmer

En del af medlemmerne er kommet til via ”mund til mund metoden”

Et nyt medlem er kommet til på grund af dårligt fiskeheld

Vi har udsendt ca. 30 breve til potentielle nye medlemmer, men det har kun givet resultat i et nyt medlem

Vi håber selvfølgelig at der kommer flere nye medlemmer til via udsendelsen – MEN – det ser ud til at den mest effektive metode til at hverve nye medlemmer, er medlemmernes evne til at ”sælge” det gode budskab til gamle kollegaer

Derfor skal der lyde en opfordring til alle vore medlemmer om, at tale for den gode sag når i møder gamle kollegaer som ikke er medlem endnu.

MEDLEMMER PR. 25. november 2021

Medlemmer i alt 110.

Fordeling ØST / Vest, ØST 70 = 63% / Vest 40 = 37%

Årets Sommerudflugt, tirsdag den 31. august 2021, hvor vi besøgte Roskilde Domkirke, Unicon´s gamle fabriksområde nu Musicon og meget mere, et spændende område hvor der bliver bygget nyt og indrettet spændende ting i nogle af de gamle fabrikshaller. Dagen sluttede på Pipers.

Næste års sommerudflugt bliver torsdag den 19. maj 2022.                           Sæt X i kalenderen

Unicon Feriebolig 2021 Vi fik 3 feriehuse stillet til rådighed i følgende områder Loddenhøj, Lønstrup og Gilleleje. Medlemmerne vil også gerne have mulighed for at vælge et hus i forskellige områder.

Vores årlige møde med Jan Søndergaard Hansen og Mogens Bygballe blev afholdt den 19. april 2021 (udsat fra december 2020)

Mødet går i al sin enkelthed ud på, at Unicons ledelse og Unicons SeniorKlub afstemmer forventningerne til det kommende år.

Det er SeniorKlubbens klare opfattelse at Unicon ønsker et meget tæt samarbejde med os, og på alle måder støtter op omkring de aktiviteter som klubben afholder.

Vigtige punkter som aftalte på mødet:

Beløbet pr. medlem fastholdt

Feriehuse fortsætter, formentlig, i nuværende form

Der er åbent for afholdelse af arrangementer på fabrikkerne

Opbakning til at afholde arrangementer lokalt

Unicon Seniorklub har i år modtaget kr. 825,00 pr. medlem fra 1.5.21

Støtten i 2020 blev sat i bero pr. 1. september pga. Covid19 epidemien (på US opfordring)

Støtten pr. 31.10 2021, 105 medl. i januar md. = 43728,- kr.

Beløbet udbetales månedligt forud i rater

Medlemstallet opgøres pr. 1. januar og meddeles Unicon

Al korrespondance udsendes via mail.

Medlemmer uden mail får tilsendt følgende som quick mail: indkaldelse generalforsamling, indbydelse sommerudflugt, indbydelse feriebolig og nyhedsbrev 

Unicon SeniorKlub har fået eget frimærke

Nyhedsbrev fra Unicon’s SeniorKlub

Nyhedsbrevet blev på et tidspunkt sat i bero, men bestyrelsen besluttede i forbindelse med Covid19 epidemien, at vi ville genoplive ”Nyhedsbrevet”.

Indtil videre fortsætter vi med at udsende et nyhedsbrev ca. 4 gange årligt, og vi opfordrer alle vores medlemmer til at indsende indlæg.

I det omfang vi modtager ”Unicon Nyt” fra Unicon udsendes disse pr. mail. Der vil ikke blive lagt noget på hjemmesiden da kvaliteten desværre vil blive for dårlig.

Farvel til bestyrelsen

Henning Ahrens valgte på sidste års generalforsamling at de 25 år han har været aktiv i Unicon SeniorKlub, heraf mange som bestyrelsesmedlem og formand for klubben, skulle være punktum for den mere aktive deltagelse i foreningen.

Henning blev på generalforsamlingen 2020 behørigt hyldet og takket for de 25 år, og vi udnævnte Henning til fortjent æresmedlem af klubben.

Men!! Da det var en skriftlig generalforsamling uden deltagere, synes jeg (JH) det er på sin plads at vi i dag, endnu engang, siger tak til Henning for hans store arbejde. Lad os give Henning et stort og fortjent bifald for hans indsats. Applaus fra medlemmerne.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Kasserer Jens Bracher (JB) gennemgik årets regnskab for perioden 1.11.2020 til 31.10.2021. Regnskab var gennemgået og godkendt af revisor den 5. november 2021. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

4. Indkomne forslag - der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent, JB gennemgik budget for året 2021-2022 (periode 1.11.2021 til 31.10.2022).

Generalforsamlingen godkendte budgettet enstemmigt efter den glimrende gennemgang af JB.

6. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter.

På valg:

Formand Johnny Houtved)

Kasserer Jens Bracher)

Næstformand Erik Dahl)

Suppleant Arne Jacobsen) Alle blev genvalgt

Revisor Lars Grøn)

Revisorsuppleant Kurt Petersen)

JH gennemgik hvem der er var på valg og som oplyst i den forbindelse, at alle er villige til at modtage genvalg. JH hørte herefter om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Alle blev genvalgt med applaus af generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Bestyrelsen ønskede at høre hvor de fremmødte ønsker at generalforsamling fremover skal holdes, Kirke Saaby, Roskilde, Odense eller andet sted.

Efter generalforsamling blev der uddelt spørgeskema, som bestyrelsen senere vil gennemgå.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamling, som han erklærede for afsluttet. JH takkede herefter dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen gav Mogens Bygballe en interessant orientering om Unicon´s aktiviteter i de sidst år, herunder en gennemgang af flere spændende betonleverancer til store bygge- og anlægsopgaver i hele landet, samt hvilken udfordringer som Unicon og branchen har grundet det høje aktivitetsniveau. Manglende råvarer, stigende priser, ny cementtype med reduceret CO2 udledning (FUTURECEM) og indkøb af den første elektriske betonbil (verdens nyhed) og mange flere spændende tiltag.

JH takkede Mogens Bygballe for et spændende indlæg.

Herefter blev den traditionelle julemiddag indtaget og dagen sluttede med det lige så traditionelle bankospil.

Referat godkendt den:

Sign. Erik Hansen                                             Sign. Johnny Houtved

 

Erik Hansen, Dirigent                                        Johnny Houtved, Formand

 

 

Referent.: Jens-Erik Jørgensen