Referat fra ordinær generalforsamling 2022,


Generalforsamlingen blev holdt torsdag den 24. november 2022 kl. 11:00 på Restaurant Håndværkeren
Hersegade 9, 4000 Roskilde.

I generalforsamlingen deltog 33 medlemmer, lidt mindre end i 2021.

Dagsorden for generalforsamling:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent
5. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt


Generalforsamling startede med at formand Johnny Houtved (JH) bød velkommen til de fremmødte medlemmer og til Mogens Bygballe, der efter generalforsamlingen ville give en orientering om årets forløb i Unicon.

Derefter kunne generalforsamling starte,

1. Valg af dirigent
Her foreslog JH på bestyrelsens vegne Erik Hansen til dirigent. Han blev valgt med applaus.
Erik Hansen takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iht. vedtægter og generalforsamlingen blev derfor erklæret lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Formand Johnny Houtved fremlagde formandens beretningen som ”begyndte” lidt før sidste generalforsamling.

Efter generalforsamlingen den 25. nov. 2021 havde bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:         Johnny Houtved
Næstformand:  Erik Dahl
Kasserer:         Jens Bracher
Medlem:          Jens-Erik Tang Jørgensen
Medlem:          Bruno Holm Hansen
Suppleant:       Arne Jacobsen som desværre siden er død.


Medlemssituationen her og nu.
• I den forgangne periode har SeniorKlubben fået tilgang af 3 nye medlemmer
• Desværre har der også være et frafald/udmelding på 5 medlemmer
• Vi får ikke længere en oversigt fra Unicon over ansatte med anciennitet m.v. Dette skyldes de skærpede regler omkring persondata
• Vi håber selvfølgelig, at der kommer flere nye medlemmer via Unicons ”reklame” for SeniorKlubben – MEN – det ser ud til at den mest effektive metode til at hverve nye medlemmer, er medlemmernes evne til at ”sælge” det gode budskab til gamle kollegaer

Derfor skal der lyde en opfordring til alle vores medlemmer om at tale for den gode sag når I møder gamle kollegaer. som ikke er medlem endnu.

Emner som formanden berørte.:
• Hjemmesiden
• Domænenavn
• Ny ejer
• Bankgebyrer
• Små foreninger betaler dyrt for en bankkonto = samme beløb som medlemsgebyret for 8 personer
• MobilePay gebyret er stort, 4-6 medlemmer i gebyr
• Lokaler på Unicon fabrikkerne
• Det er næsten umuligt at finde et mødelokale på Unicons fabrikker der kan rumme +10 personer.
• Vinter i Unicon
• Der lægges 5 fabrikker i ”vinterhi”, bl.a. grundet varmepriserne
• ”Stor” begivenhed i pressen, i hvert fald i ”Nordjyske”

MEDLEMMER PR. 25. november 2021 I alt 102 medlemmer.
 
Fordeling ØST / Vest,
ØST 59 medlemmer = 58%
Vest 43 medlemmer = 42%

Formanden fortalte kort om Årets Sommerudflugt torsdag den 19. maj 2022

Næste års sommerudflugt bliver torsdag den 25. maj 2023. Sæt X i kalenderen

Unicon Feriebolig 2022: Vi fik 4 feriehuse stillet til rådighed i følgende områder, Løkken, Fanø, Enø og Rågeleje. Medlemmerne sætter stor pris på at have mulighed for at vælge et hus i forskellige områder.

Vores årlige møde med Unicons ledelse,
Mødet går i al sin enkelthed ud på, at Unicons ledelse og Unicons SeniorKlub afstemmer forventningerne til det kommende år.
Det er Senior Klubbens klare opfattelse at Unicon ønsker et meget tæt samarbejde med os, og på alle måder støtter op omkring de aktiviteter som klubben afholder.

Vigtige punkter som aftalt på mødet:
✓ Beløbet pr. medlem fastholdt
✓ Feriehuse fortsætter, formentlig, i nuværende form
• US har i år modtaget kr. 825,00 pr. medlem fra 1.1.2022
• Støtten pr. 31.10 2022. 105 medl. i januar md. = 87456,- kr.
• Beløbet udbetales månedligt forud i rater
• Medlemstallet opgøres pr. 1. januar og meddeles Unicon

Formanden gjorde opmærksom på Seniorklubbens hjemmeside: www.unicon-seniorklub.dk

Al korrespondance udsendes via mail.
Medlemmer uden mail får tilsendt følgende som quick post:
 - indkaldelse generalforsamling
 - indbydelse sommerudflugt
 - indbydelse feriebolig
Følgende udsendes som alm. Post
- Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Unicon’s SeniorKlub
Indtil videre fortsætter vi med at udsende et nyhedsbrev ca. 4 gange årligt, og vi opfordrer alle vores medlemmer til at indsende indlæg.
I det omfang vi modtager ”Unicon Nyt” fra Unicon udsendes disse pr. mail.
Der vil ikke blive lagt noget på hjemmesiden da kvaliteten desværre vil blive for dårlig.

Dødsfald i bestyrelsen
Som det nok er bekendt blandt medlemmerne, har vi desværre måtte tage afsked med SeniorKlubbens mangeårige medlem Arne Jacobsen.
Arne var igennem en meget lang periode ramt af uhelbredelig sygdom og i slutningen af januar måned trådte der så bl.a. en Coronasmitte til, og det var mere end Arnes krop kunne klare.
Arne har udover at være medlem i en menneskealder, også været et uvurderligt medlem af bestyrelsen i rigtig mange år, de sidste år som suppleant.
Arne var ikke en af dem der gjorde det store væsen af sig, men han har været uvurderlig i forhold til at skaffe nye og bibeholde mange af de medlemmer som kommer fra Belægning, Trapper, Pæle og Elementer Bestyrelsen kommer til at savne Arne blandt os til både bestyrelsesmøderne, men også til udflugter og generalforsamlinger.
Æret være Arnes minde.

Nu var der så tid til spørgsmål, men der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.


Kasserer Jens Bracher (JB) gennemgik årets regnskab for perioden 1.11.2021 til 31.10.2022.
Regnskab var gennemgået og godkendt af revisor den 7. november 2022. 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

4.Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent,


Kasserer JB gennemgik budget for året 2022-2023 (periode 1.11.2022 til 31.10.2023).
Generalforsamlingen godkendte budgettet enstemmigt efter den glimmerende gennemgang af JB.

5. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter.

På valg:


Bestyrelsesmedlem Jens-Erik Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Bruno Holm Hansen
Suppleant Nyvalg
Revisor Lars Grøn
Revisorsuppleant Kurt Petersen

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
To medlemmer vælges i lige år, og tre medlemmer vælges i ulige år


På valg til bestyrelsen er:
Bestyrelsesmedlem Bruno Holm Hansen
Bestyrelsesmedlem Jens-Erik Jørgensen
Begge er villige til genvalg


Valg af suppleant til bestyrelsen: Nyvalg
– Bestyrelsen foreslår Palle Frederiksen

Valg af revisor:
Lars Grøn (villig til genvalg)
Valg af revisor suppleant:
Kurt Petersen (villig til genvalg)

JH gennemgik hvem der er var på valg og som oplyst i den forbindelse, at alle er villige til at modtage genvalg. JH hørte herefter om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.


Nyvalg af suppleant, bestyrelsen forslog Palle Frederiksen, der var ikke andre forslag.
Alle blev genvalgt / valgt med applaus af generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag


 der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

7. Eventuelt


Der blev forslået fra salen, at regnskab og budget skulle sendes sammen med referat fra generalforsamling, da det var vanskeligt at læse for de bagerst i salen.

Andet forslag – brug i fremtiden mikrofon så dem nede bagved også kan høre.
Det kniber med P-pladsen i Roskilde. Forslag Frederikssund – Scandic
Kirke Saabye var godt, men lidt slidt. Eller andet sted med gode parkeringsforhold.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, som han erklærede for afsluttet.

JH takkede herefter dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen gav Mogens Bygballe fra Unicon, en interessant orientering om Unicon´s aktiviteter i det sidst år. Herunder en gennemgang af flere spændende betonleverancer til store bygge- og anlægsopgaver i hele landet, men indledte med at fortælle at Unicon har fået ny direktør Casper Mathiasen.
Herefter;
- Priserne stiger, særlig cement
- Flere byggerier bliver udskudt
- Ny lavalkalicement – SOLID
- Der er nok flyveaske for tiden
Nye ord.
LCA Livscyklusvurdering (del af byggetilladelser fra 1.januar 2023).
EPD Miljøvaredeklaration
De nye miljøpåvirkninger og Eksponeringsklasser (18 forskellige eksponeringsklasser)

Mogens Bygballe viste billeder fra flere projekter, hvilket var meget inspirerende.
Drænbeton –anvendes igen
Sydhavnen Århus, Enggaard – er i gang med projekt her.
Terminal3, Airside Extension, Aarsleff – rigtig god opgave med masser af beton.
Hvad er en rendeklap og hvad skal den anvendes til? Anvendelse, så betonbilen ikke spilder beton ved kørsel til og fra Terminal 3.
BIG- Bjarke Ingels Group, entreprenør LM Byg har Insitu støbt ydervægge, anvendt en 45 MPa beton med FUTURACEM, hvilket er et meget fint ”udstillingsvindue” for Unicon og produktet.
Baltic Pipe åbnet – gasledning fra Norge til Polen
Bestseller, Gammeltorv også et specielt byggeri, hvor Unicon leverer beton.

Unicon har bygget ny fabrik i Hillerød efterår 2022.

JH takkede Mogens Bygballe for et spændende indlæg.

Herefter blev den traditionelle julemiddag indtaget og dagen sluttede med det lige så traditionelle bankospil.

 

Referat godkendt den:Sign. Erik Hansen                                                                                  Sign. Johnny Houtved

 

Erik Hansen                                                                                            Johnny Houtved
Dirigent                                                                                                   Formand


Referent.: Jens-Erik Jørgensen

Unicon SeniorKlub har fået eget frimærke

Nyhedsbrev fra Unicon’s SeniorKlub

Nyhedsbrevet blev på et tidspunkt sat i bero, men bestyrelsen besluttede i forbindelse med Covid19 epidemien, at vi ville genoplive ”Nyhedsbrevet”.

Indtil videre fortsætter vi med at udsende et nyhedsbrev ca. 4 gange årligt, og vi opfordrer alle vores medlemmer til at indsende indlæg.

I det omfang vi modtager ”Unicon Nyt” fra Unicon udsendes disse pr. mail. Der vil ikke blive lagt noget på hjemmesiden da kvaliteten desværre vil blive for dårlig.

Farvel til bestyrelsen

Henning Ahrens valgte på sidste års generalforsamling at de 25 år han har været aktiv i Unicon SeniorKlub, heraf mange som bestyrelsesmedlem og formand for klubben, skulle være punktum for den mere aktive deltagelse i foreningen.

Henning blev på generalforsamlingen 2020 behørigt hyldet og takket for de 25 år, og vi udnævnte Henning til fortjent æresmedlem af klubben.

Men!! Da det var en skriftlig generalforsamling uden deltagere, synes jeg (JH) det er på sin plads at vi i dag, endnu engang, siger tak til Henning for hans store arbejde. Lad os give Henning et stort og fortjent bifald for hans indsats. Applaus fra medlemmerne.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Kasserer Jens Bracher (JB) gennemgik årets regnskab for perioden 1.11.2020 til 31.10.2021. Regnskab var gennemgået og godkendt af revisor den 5. november 2021. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

4. Indkomne forslag - der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

5. Budget for det nye regnskabsår samt fastlæggelse af kontingent, JB gennemgik budget for året 2021-2022 (periode 1.11.2021 til 31.10.2022).

Generalforsamlingen godkendte budgettet enstemmigt efter den glimrende gennemgang af JB.

6. Valg til bestyrelse, revisor samt suppleanter.

På valg:

Formand Johnny Houtved)

Kasserer Jens Bracher)

Næstformand Erik Dahl)

Suppleant Arne Jacobsen) Alle blev genvalgt

Revisor Lars Grøn)

Revisorsuppleant Kurt Petersen)

JH gennemgik hvem der er var på valg og som oplyst i den forbindelse, at alle er villige til at modtage genvalg. JH hørte herefter om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Alle blev genvalgt med applaus af generalforsamlingen.

7. Eventuelt

Bestyrelsen ønskede at høre hvor de fremmødte ønsker at generalforsamling fremover skal holdes, Kirke Saaby, Roskilde, Odense eller andet sted.

Efter generalforsamling blev der uddelt spørgeskema, som bestyrelsen senere vil gennemgå.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamling, som han erklærede for afsluttet. JH takkede herefter dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen gav Mogens Bygballe en interessant orientering om Unicon´s aktiviteter i de sidst år, herunder en gennemgang af flere spændende betonleverancer til store bygge- og anlægsopgaver i hele landet, samt hvilken udfordringer som Unicon og branchen har grundet det høje aktivitetsniveau. Manglende råvarer, stigende priser, ny cementtype med reduceret CO2 udledning (FUTURECEM) og indkøb af den første elektriske betonbil (verdens nyhed) og mange flere spændende tiltag.

JH takkede Mogens Bygballe for et spændende indlæg.

Herefter blev den traditionelle julemiddag indtaget og dagen sluttede med det lige så traditionelle bankospil.

Referat godkendt den:

Sign. Erik Hansen                                             Sign. Johnny Houtved

 

Erik Hansen, Dirigent                                        Johnny Houtved, Formand

 

 

Referent.: Jens-Erik Jørgensen